NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

18-05-2022

Verslag ALV 10 mei jl.

Namens het bestuur aanwezig

Monique Commelin (voorzitter), Emese Simon, Gijs Jurgens, Jaap Roording, Monique Wesselink en Fenneke Wieringa (verslag)   

1. Opening

Voorzitter Monique Commelin opent de eerste fysieke algemene ledenvergadering van JuristenRijk nadat de Covid-19 maatregelen zijn opgeheven en verwelkomt de aanwezige leden. Zij blikt terug naar het afgelopen jaar waarbij de bijeenkomsten slechts online plaats hebben kunnen vinden. De voorzitter geeft aan dat het streven is om in de toekomst een goede mix van fysieke en online bijeenkomsten te organiseren.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Jaarverslag

Het jaarverslag wordt door de Algemene ledenvergadering JuristenRijk goedgekeurd.

4. Begroting en financiële verantwoording

De kascommissie van de Vereniging JuristenRijk, vertegenwoordigd door de heer prof. mr dr H.D. van Romburgh en de heer mr. M. van Dijk, heeft de financiële bescheiden over 2021, de door de penningmeester opgestelde jaarrekening over dit jaar en de bijbehorende balans ultimo 31 december 2021 beoordeeld. De kascommissie is van oordeel dat de voorliggende jaarstukken een deugdelijk overzicht geven van de financiële situatie van de vereniging. De financiële situatie van de vereniging is naar het oordeel van de kascommissie als gezond aan te merken. Nadat de  kascommissie aan de Algemene ledenvergadering heeft voorgesteld de jaarstukken over 2021 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde financiële beleid over 2021 heeft de Algemene ledenvergadering de jaarstukken goedgekeurd en is aan het bestuur decharge verleend. De heer prof. mr dr H.D. van Romburgh heeft ter plekke de ondertekenende verklaring van de kascommissie aan de voorzitter overhandigd.

De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun inzet voor de vereniging en vraagt hen of ze voor het jaar 2022 wederom zitting willen nemen in de kascommissie. Tot groot genoegen van het bestuur bevestigen de heer prof. mr dr H.D. van Romburgh en de heer mr. M. van Dijk dat ze dat willen doen.

De begroting voor 2022 geeft geen aanleiding tot vragen vanuit de Algemene Ledenvergadering.

5. Wijziging samenstelling bestuur (aftreden penningmeester en secretaris en voordracht nieuw bestuurslid)

Bestuurslid en tevens penningmeester, Erlinde Kuipers en bestuurslid tevens secretaris, Rachel Kitaman treden beiden af. De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet dat ook tijdens Covid-19 nog meer inspanningen heeft gekost en wenst hen veel succes met hun toekomstige werkzaamheden. Het bestuur verwelkomt het nieuwe algemeen bestuurslid Jaap Roording. Tevens geeft de voorzitter aan dat algemeen bestuurslid Gijs Jurgens de rol van penningmeester op zich neemt.

Tenslotte geeft de voorzitter aan dat er door het bestuur wordt gezocht naar een nieuwe secretaris. Zij doet een oproep bij de aanwezige leden om binnen hun eigen netwerk te kijken of er geschikte kandidaten bij zitten.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting

Voorzitter Monique Commelin bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Zij nodigt alle aanwezigen uit voor de inhoudelijke themabijeenkomst ‘Het verminderen van de stikstoofuitstoot’ die volgt na de ledenvergadering. Twee sprekers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Arjen Doosje (Programmadirecteur Stikstof bij DG Stikstof) en Mariska Jacobs (Teamleider juridisch bij DG Stikstof) vertellen over de aanpak, de uitdagingen en de juridisch vraagstukken die daarbij aan de orde komen. Daarna wordt de dag afgesloten met een borrel.

 

© JuristenRijk