NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

02-02-2015

Beleidsregels voor BW geen bijzondere last

Schrijvers van kritische literatuur hebben reden om tevreden te zijn: hun visies dragen zo nu en dan zichtbaar bij aan de ontwikkeling van de jurisprudentie. Zo ook eind januari, toen de Hoge Raad zich moest uitlaten over de vraag of een koopovereenkomst van een bouwterrein kan worden ontbonden, omdat een beleidsregel van Rijkswaterstaat de bouwmogelijkheden blijkt te beperken.

Ingevolge artikel 7:15 van het BW moet een verkoper de verkochte zaak vrij van bijzondere lasten en beperkingen in eigendom overdragen, tenzij de koper die uitdrukkelijk heeft aanvaard. In 2004 oordeelde de Hoge Raad dat voor de reikwijdte van deze bepaling slechts bepalend is of de lasten op de desbetreffende zaak in het bijzonder rusten en niet of de last of beperking een privaat- of publiekrechtelijk karakter heeft.* Toen ging het om ruilverkavelingslasten, waarbij de Hoge Raad overwoog: “de omstandigheid dat de ruilverkavelingslasten mede rusten op andere percelen die in één en dezelfde ruilverkaveling zijn begrepen, brengt niet mee dat die lasten niet als bijzonder zijn aan te merken.”

Deze uitspraak lokte de nodige kritiek uit: de formulering zou te ruim en onbepaald zijn en tot onwenselijke gevolgen kunnen leiden. De Hoge Raad overweegt daarom uitdrukkelijk dat hierin aanleiding is gevonden om de uitspraak te heroverwegen.

In de regel mag ervan worden uitgegaan dat de verkoper (beter dan de koper) op de hoogte is van lasten of beperkingen die specifiek op de verkochte zaak betrekking hebben. Die redenering kan echter niet opgaan voor publiekrechtelijke lasten of beperkingen die niet specifiek op de zaak zien. De Hoge Raad maakt in dit kader onderscheid tussen besluiten die ingevolge artikel 3:41 van de Awb aan de belanghebbende zelf (dus de rechthebbende van de desbetreffende zaak) zijn toegezonden en regels die niet specifiek zijn en waarbij niet op voorhand kan worden gezegd dat de verkoper daar beter van op de hoogte zal zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij beleidsregels van een bestuursorgaan (die doorgaans overigens in de Staatscourant worden geplaatst).

ECLI:NL:HR:2015:159 (Portsight).

* ECLI:NL:HR:2004:AN9072.

 

© JuristenRijk