NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

30-04-2023

Verslag ALV 18 april 2023

Namens het bestuur aanwezig

Monique Commelin (voorzitter), Gijs Jurgens (penningmeester), Emese Simon, Jaap Roording, Eva Langelaar en Fenneke Wieringa  

1. Opening

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van JuristenRijk.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Jaarverslag 2022

Het jaarverslag wordt door de Algemene ledenvergadering JuristenRijk goedgekeurd.

4.  Financieel jaarverslag 2022 (begroting 2023 ter info)

De kascommissie van de Vereniging JuristenRijk, vertegenwoordigd door de heer prof. mr dr H.D. van Romburgh en de heer mr. M. van Dijk, heeft de financiële bescheiden over 2022, de door de penningmeester opgestelde jaarrekening over dit jaar en de bijbehorende balans tot en met 31 december 2022 beoordeeld. Ook dit jaar is de kascommissie van oordeel dat de voorliggende jaarstukken een deugdelijk overzicht geven van de financiële situatie van de vereniging. De financiële situatie van de vereniging is naar het oordeel van de kascommissie als gezond aan te merken. Er is afgesloten met een positief saldo à €1.985,43 en met een reserve van ruim €26.000 voor de vereniging. De kascommissie complimenteert het bestuur dat het aantal betalende leden is gestegen ten opzichte van vorig jaar en dat er slechts één lid (nog) niet heeft betaald.

Nadat de kascommissie aan de Algemene ledenvergadering heeft voorgesteld de jaarstukken over 2022 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het door haar gevoerde financiële beleid over 2022 heeft de Algemene ledenvergadering de jaarstukken goedgekeurd en is aan het bestuur decharge verleend. De heer prof. mr dr H.D. van Romburgh heeft ter plekke de ondertekenende verklaring van de kascommissie aan de penningmeester overhandigd.

De voorzitter en de penningmeester bedanken de leden van de kascommissie voor hun inzet voor de vereniging en de voorzitter vraagt hen of ze voor het jaar 2023 wederom zitting willen nemen in de kascommissie. Tot groot genoegen van het bestuur bevestigen de heer prof. mr dr H.D. van Romburgh en de heer mr. M. van Dijk dat ze dat willen doen.

5. Voorstel  tot wijziging statuten

Er ligt een voorstel voor wijziging van de statuten.

De statuten behoeven aanpassing ivm verplichtingen die op grond van de op 1 juli 2021 ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor verenigingen gelden. De statuten van een vereniging moeten een regeling bevatten om te voorzien in het functioneren van het bestuur in geval van ontstentenis en belet van alle bestuursleden en het verbiedt dat één bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan de andere bestuurders tezamen.

Nu de statuten omwille van bovenstaande redenen aanpassing behoeven, heeft het bestuur de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de gehele statuten, die inmiddels dateren uit 2007, in overleg met een notaris nader te beschouwen en is bezien of aanvullende wijzigingen gewenst zijn. Er is een aantal actualisaties en moderniseringen in zinsopbouw en layout voorgesteld.

De voorzitter licht de procedure voor een statutenwijziging toe die in artikel 18 van de huidige statuten van JuristenRijk is vastgelegd.

Procedure

• Voor een statutenwijziging is een besluit van de algemene vergadering nodig.

• Het besluit behoeft tenminste 2/3 van het aantal aanwezige stemmen dat is uitgebracht

waarbij minimaal 2/3 van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

• Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, dan dient een nieuwe algemene

vergadering bijeengeroepen te worden binnen 2 tot 4 weken.

• Tijdens die nieuwe algemene vergadering is een besluit van tenminste 2/3 van het aantal aanwezige stemmen nodig, ongeacht het aantal aanwezige leden

De voorzitter constateert dat het voor de statutenwijziging aantal benodigde leden niet aanwezig is. Er zal derhalve een nieuwe vergadering worden uitgeschreven binnen 2 tot 4 weken. Die zal hybride plaatsvinden.

De Algemene ledenvergadering JuristenRijk heeft geen vragen over de voorgenomen statutenwijziging.

6. Rondvraag

Er zijn geen vragen.

7. Sluiting

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. Zij nodigt alle aanwezigen uit voor de inhoudelijke themabijeenkomst Inzichten in de Straatsburgse praktijk” met speciale gast, Jolien Schukking, Nederlandse rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en daarna voor de afsluitende borrel.

 

© JuristenRijk