NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

12-07-2016

Schade Apachehelikopter verhaald

Het verhalen van de schade die vier gemeenten hebben geleden, doordat eind 2007 een Apache-gevechtshelikopter van Defensie tegen hoogspanningsleidingen was aangevlogen, is geen onvaardbare doorkruising van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Dit oordeelt de Hoge Raad in navolging van het hof. Het ongeluk veroorzaakte destijds een stroomstoring, waardoor vijftigduizend huishoudens een aantal dagen zonder stroom zat. Gemeenten hebben toen onder andere kosten gemaakt door de inzet van ambtenaren.

De Staat sloot een vergoeding op privaatrechtelijke grondslag echter uit, omdat gemeenten een beroep op de Wrzo konden doen. De vergoeding die de gemeenten werd verstrekt, was echter veel lager dan de gestelde kosten. De Hoge Raad oordeelt nu dat met de Wrzo niet is beoogd het privaatrechtelijke verhaal uit te sluiten of dergelijke kosten met de rijksbijdrage uitputtend te regelen. Integendeel, een beroep op artikel 6:162 van het BW is door de wetgever uitdrukkelijk mogelijk geacht. Aangezien de bijdrage in mindering kan worden gebracht van de schadevergoeding, is er geen sprake van een dubbele vergoeding.

Dit oordeel is evenmin in strijd met het arrest Bluskosten Vlissingen [1]. Daar ging het namelijk om het verhaal van kosten die werden gemaakt in het kader van de uitvoering van brandweertaken. In dit geval zijn de kosten echter gelegen in het feit dat ambtenaren hun reguliere taken gedurende een deel van hun arbeidstijd niet konden uitvoeren. De loonkostenvergoeding is te begroten door de gemaakte ambtenarenuren te vermenigvuldigen met de loonkosten per uur.

 

ECLI:NL:HR:2016:1278 (Staat der Nederlanden/gemeenten Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Maasdriel)

[1] ECLI:NL:HR:1992:ZC0788.

 

© JuristenRijk