NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

15-12-2015

Overdracht Wav-boete toegestaan

De overdracht van een bestuurlijke boete, of in elk geval een bestuurlijke boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), is niet in strijd met de goede zeden of openbare orde (artikel 3:40 van het Burgerlijk Wetboek). Dit heeft de Hoge Raad geoordeeld naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het hof Den Bosch.

In casu ging het om een contractueel beding in een (onder)aannemingsovereenkomst, op grond waarvan de partij aan wie als werkgever in de zin van de Wav een bestuurlijke boete wordt opgelegd, het boetebedrag mag verhalen op de wederpartij die de opvolgende schakel in de keten van werkgevers is. Met inachtneming van de wetsgeschiedenis stelt de Hoge Raad vast dat doel en strekking van de Wav zich er niet tegen verzetten dat een werkgever de zorg voor nakoming van de wet (zoals het op orde krijgen van de benodigde vergunningen en de controle daarop) aan een derde opdraagt. Het valt dan ook niet in te zien dat als deze derde daarin tekortschiet, de schade bij wijze van wanprestatie niet zou mogen worden verhaald. De doelstellingen van de Wav en de bestuursrechtelijke handhaving worden daarmee niet ondergraven. Uit de onderhavige overeenkomst blijkt bovendien dat partijen het verhaalsbeding inderdaad hebben bedoeld voor de situatie dat het personeel feitelijk door de 'lagere schakel' wordt tewerkgesteld. Door het beding kan geen van de betrokken werkgevers de boete nog ontlopen.

ECLI:NL:HR:2015:3568.

 

© JuristenRijk