NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

06-01-2015

Internetconsultatie splitsing bestuursrechtspraak

Het kabinet-Rutte II liet het in het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 15) nog enigszins in het midden: “De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.” Inmiddels is het voorstel voor de Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb ter consultatie aan het Nederlandse volk voorgelegd.

Daarmee is duidelijk geworden wat het kabinet voor ogen heeft. Geschillen die nu nog aan de CRvB worden voorgelegd, behoren straks tot de competentie van de hoven. Dat betekent dat deze (veelal tweepartijen)geschillen bij de ‘gewone’ rechterlijke macht worden ondergebracht en de Hoge Raad de rol van cassatierechter zal vervullen, zoals nu ook al het geval is bij het belastingrecht. Daarbij zij nog opgemerkt dat het ambtenarenrecht na inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren grotendeels onder de competentie van de burgerlijke rechter zal komen te vallen.

Geschillen die door het CBb worden beslecht, kunnen volgens het kabinet ook wel worden aangeduid als ‘ordenend’ bestuursrecht en vertonen meer verwantschap met het domein van de ABRvS: deze zullen dan ook daar worden ondergebracht.

In verband met de groter wordende rol van de Hoge Raad zal voor het cassatieprocesrecht een nieuwe titel 8.5a worden ingevoegd. De mogelijkheden die met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zijn gecreëerd ten behoeve van de rechtseenheid, zullen blijven worden ingezet.

http://www.internetconsultatie.nl/wetsplitsingraadvanstate

 

 

© JuristenRijk